fb
 
oferta odinfo GIF44 logoczb
 
 
 
 
i570 Shape78

KSIĘGOWOŚĆ S.C.

Shape79

44-200 Rybnik

Reymonta 15/2

phone info

664 873 402

biuro@ksiegowosc-sc.pl

Nowy adres biura:

44-200 Rybnik
ul. Reymonta 15/2

Tworzymy dla Państwa bazę
dokumentów do pobrania.

Już wkrótce...

GIF93 GIF94 INFORMACJE

USŁUGI KSIĘGOWE

 prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów
    i rozchodów oraz innych ewidencji,
●  rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego,
 prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów
    rozliczenia podatku vat,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji
    wyposażenia,
 comiesięczny wynik finansowy określający kondycje
    firmy,
 archiwizacja dokumentów z zapisami księgowymi
    po zakończonym roku podatkowym,
 sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz informacji
    podsumowujących VAT-UE,
 reprezentowanie klienta w siedzibie biura podczas
    postępowania kontrolnego (US, ZUS, PIP...),
 rejestrowanie działalności gospodarczej oraz aktualizacje
    jej wpisów,
 stałe monitorowanie wyników umożliwiające
    podejmowanie decyzji firmowych przez przedsiębiorcę,
●  dbałość o zminimalizowanie ilości przygotowywanej
    do biura dokumentacji,
 śledzenie zmieniających się przepisów z zakresu podatku
    vat i podatku dochodowego,
 załatwianie spraw urzędowych  jako pełnomocnik firmy,
 obsługiwanie korespondecji z urzędami zwiazanych
    z prowadzeniem dział. gospodarczej,
 obługa z zakresu ZUS właściciela firmy.

GIF101

KSIĘGI HANDLOWE

 opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzanie
    planu kont dostosowanego do potrzeb klienta, zgodnie
    z przepisami ustawy o rachunkowości,
 prowadzenie bieżącej księgowości finansowej,
    dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej
    i analitycznej,
 analiza sald ze wskazaniem rozwiązań korzystnych
    dla firmy,
 wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
    oraz podatek vat,
 sporządzanie sprawozdań finansowych według
    obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi
    załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku
    zysków i strat (opłata dodatkowa),
  reprezentowanie podatnika przed urzędami
    oraz podczas kontroli podatkowych,
 prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży vat,
 bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych
    i otrzymanych faktur vat,
 sporządzanie obowiązkowych deklaracji i informacji
    w celu rozliczen podatkowych,
 zgłaszanie wszelkich aktualizacji dot. działalności firmy
    w instytucjach państwowych,
 współpraca z biegłym rewidentem w trakcie sprawozdań
    finansowych,
 sporządzanie sprawozdań do GUS oraz do banków
    (opłata dodatkowa),
 przygptowywanie niezbednych zestawień pomocnych
    w zarządzaniu jednostką,
 doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji
    podatkowej firmy,
 podwójna, comiesięczna, kontrolna weryfikacja zapisów
    przez niezależnego księgowego (specjalizacja w zakresie
    ksiąg handlowych).

GIF102

OBSŁUGA KADR

 zakładanie, kompletowanie, prowadzenie
    i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych
    pracowników,
 sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy,
    a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń
    oraz świadectw pracy,
 monitoring terminów zakończenia ważności umów
    pracowników, szkoleń BHP, badań lekarskich itp.,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
    m.in. sporządzanie raportów dotyczących stanu urlopów
    wypoczynkowych pracowników, sporządzanie planów
    urlopów wypoczynkowych,
 przygotowanie akt osobowych pracowników zwolnionych
    oraz dokumentacji kadrowej do celów archiwalnych,
 bieżące doradztwo dotyczące wszelkich spraw związanych
    z zatrudnieniem.

GIF103

OBSŁUGA BHP

 opracowywanie instrukcji bhp,
 opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 prowadzenie kart oraz pilnowanie terminów przydziału
    odzieży, obuwia i srodków ochrony indywidualnej,
 organizacja szkoleń wstępnych i okresowych bhp
    oraz nadzór terminów szkoleń,
 przygotowywanie list obecności,
 prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 opracowywanie regulaminu pracy oraz regulaminu
    wynagradzania,
 sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 działania o charakterze kontrolnym, doradczym,
    opiniodawczym,
 współpraca podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
    Inspekcji Sanitarnej oraz pomoc przy załatwianiu spraw
    pokontrolnych,
 pomoc przy organizacji współpracy z lekarzem medycyny
    pracy oraz z laboratoriami badań środowiskowych.

GIF104

USŁUGI PŁACOWE (ZUS)

 naliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie
    zbiorczych list płac oraz pasków wynagrodzeń,
 przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło wraz
    z rachunkami,
 sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, wyrejestro-
    wującej, aktualizacyjnej i rozliczeniowej do ZUS,
 przygotowywanie i dostraczanie do ZUS dokumentacji
    zasiłkowej,
 sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia
    i wynagrodzeń pracowników,
 sporządzanie informacji o wysokości dochodów
    uzyskanych przez emerytów i rencistów,
 wypełnianie dokumentacji podatkowej wraz z przekazem
    elektronicznym  do właściwego Urzędu Skarbowego,
 reprezentowanie Klienta podczas kontroli Zakładu
    Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

GIF105

USŁUGI DODATKOWE ceny indywidualne

Na zlecenie klienta sporządzamy dodatkowo:

GIF106

 dokumentację do wniosków (kredyt, leasing)
 sprawozdania do GUS
 dokumentację o przyznanie dotacji ze środków UP
    oraz Unii Europejskiej osób zarejestrowanych nie tylko
    na terenie Rybnika
 zeznania roczne
 inne druki urzędowe

Realizacja: Studio MAYAZZ GIF112

664 873 430

664 873 402